Ban QLM

MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

Hệ thống mạng điện thoại nội bộ của Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh được quản lý, giám sát và duy trì bởi Ban Quản Lý Mạng.

Mục tiêu là cung cấp cho toàn trường một mạng thông tin liên lạc hiệu quả, nhằm phục vụ tốt cho công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trong trường.

Để đạt được những lợi ích thông qua việc sử dụng mạng điện thoại, đồng thời đảm bảo cho mạng điện thoại của trường hoạt động tốt và ngày càng phát triển, các đơn vị sử dụng phải tuân theo những qui định được nêu ra trong bản qui chế này.

Sau thời gian lắp đặt và chạy thử nghiệm, hiện nay hệ thống tổng đài điện thoại tại tòa nhà học tập H1 - Bình Dương đã chính thức đưa vào hoạt động.

Để liên hệ với các đơn vị tại nhà H1 vui lòng xem danh bạ điện thoại tại đây.

Để gọi từ bên ngoài đến H1: Vui lòng gọi đến số trung kế 08-3725-1920 và bấm tiếp số điện thoại nội bộ cần liên hệ (có trong danh bạ trên).

Gọi từ H1 ra bên ngoài: Mặc định tất cả các máy điện thoại chỉ được gọi nội bộ trong nhà H1, để gọi ra bên ngoài người sử dụng cần phải đăng ký gọi ra ngoài theo mẫu đăng ký có tại phần Biểu mẫu của trang web Ban Quản lý mạng (chú ý là mẫu đăng ký phải có chữ ký của trưởng đơn vị, vì việc gọi ra ngoài có liên quan đến cước phí) và nộp phiếu này tại Ban Quản Lý Mạng.

top