Ban QLM

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Trung tâm dữ liệu được đặt tại cơ sở 1 với diện tích 40m2 và khả năng lắp đặt lên đến 10 tủ Rack 42U. Trung tâm dữ liệu có một hạ tầng nhiều máy chủ vật lý và các bộ lưu trữ dữ liệu có dự phòng (1+1) và đủ năng lực phục vụ cho toàn bộ các ứng dụng quản lý của trường. Cụ thể năng lực hạ tầng máy chủ được ảo hóa bằng mã nguồn mở XEN và có khả năng tạo được 150 máy chủ có cấu hình tương đối (2 vCPU, 4GB RAM) và khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 18TB.

top