Ban QLM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Ban Quản Lý Mạng
Số: 002 / QC - QLBM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 --------------------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2004. 

QUI CHẾ TẠM THỜI VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ

 

Các nội dung chính:

1. Giới thiệu

2. Mục đích sử dụng

3. Các qui định chung

3.1.  Qui trình đăng ký lắp đặt điện thoại mới

3.2.   Qui trình đăng ký các dịch vụ cộng thêm

3.3.   Qui trình di dời máy điện thoại sang vị trí mới

3.4. Qui trình xử lý sự cố lổi

3.5.   Qui định về cước phí gọi điện thoại

4. Lưu ý

1.  Giới thiệu

2. Mục đích sử dụng

Hệ thống mạng điện thoại nội bộ của trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh được xây dựng với những mục đích chính sau đây:

3. Các qui định chung

3.1.  Qui trình đăng ký lắp đặt điện thoại mới

3.2.   Qui trình đăng ký các dịch vụ cộng thêm

Lưu ý:

3.3.   Qui trình di dời máy điện thoại sang vị trí mới

3.4. Qui trình xử lý sự cố lổi

3.5.   Qui định về cước phí gọi điện thoại

4. Lưu ý

Ban Quản Lý Mạng, Phòng 109 - Dãy nhà A5. ĐT nội bộ: 5204, 5200

top