Ban QLM

NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ MẠNG

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Cao Đạt Trưởng ban dat@hcmut.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Tùng Phó ban thanhtung@hcmut.edu.vn
3 Trần Minh Chương Kỹ sư minhchuong@hcmut.edu.vn
4 Vũ Thuận An Kỹ sư vtan@hcmut.edu.vn
5 Lê Bảo Thịnh Kỹ sư baothinh@hcmut.edu.vn

 

top