Ban QLM

NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ MẠNG

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Cao Đạt Trưởng ban dat@hcmut.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Tùng Phó ban thanhtung@hcmut.edu.vn
3 Lê Bảo Thịnh Kỹ sư baothinh@hcmut.edu.vn
4 Vũ Thuận An Kỹ sư vtan@hcmut.edu.vn
5 Nguyễn Quang Sang Kỹ sư quangsang@hcmut.edu.vn
6 Tống Tất Hùng Kỹ sư hung@hcmut.edu.vn
7 Nguyễn Việt Pháp Kỹ sư vietphap@hcmut.edu.vn

 

top