Ban QLM

NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ MẠNG

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Cao Đạt Trưởng ban dat@hcmut.edu.vn
2 Lưu Nguyễn Hoàng Phúc Phó ban hoangphuc@hcmut.edu.vn
3 Nhan Hồng Kỵ Chuyên viên nhky@hcmut.edu.vn
4 Trần Minh Chương Chuyên viên minhchuong@hcmut.edu.vn
5 Hà Tôn Tuyên Chuyên viên hatontuyen@hcmut.edu.vn
6 Lê Bảo Thịnh Chuyên viên baothinh@hcmut.edu.vn
7 Hoàng Đức Huy Chuyên viên duchuy@hcmut.edu.vn
8 La Trần Hưng Chuyên viên ltrhung@hcmut.edu.vn
       

 

top