Ban QLM

BẢNG ĐỊNH MỨC QUẢN TRỊ MẠNG CÁC ĐƠN VỊ CẤP KHOA, PHÒNG BAN

(Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 04 năm 2005
của Hiệu Trưởng trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM)

STT
Tên đơn vị
Nối mạng trường
Số máy tính hiện có (12/2004)
Số máy tính văn phòng (12/2004)
Số điện thoại nội bộ (12/2004)
Quản trị mạng đơn vị
1
Khoa Cơ khí
X
110
72
48
1
2
Khoa Kĩ thuật địa chất và dầu khí
X
43
23
15
1
3
Khoa Điện - Điện tử
X
240
40
63
1
4
Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính
X
340
40
26
1
5
Khoa Công nghệ hóa học
X
47
34
29
1
6
Khoa Quản lý công nghiệp
X
73
36
10
1
7
Khoa Kỹ thuật xây dựng
X
51
51
47
1
8
Khoa Kỹ thuật giao thông
X
44
20
14
1
9
Khoa Môi trường
X
5
5
4
1
10
Khoa Công nghệ vật liệu
X
12
12
29
1
11
Khoa Khoa học ứng dụng
X
17
17
17
1
Trung tâm BDKT & VH BK
X
8
8
8
12
TT  Đào tạo bảo dưỡng CN
X
38
8
15
1
13
Phòng Đào tạo
X
23
23
12
1
14
Phòng KHCN-QHQT
X
11
11
5
1
15
Phòng Đào tạo sau đại học
X
10
10
4
1
16
Phòng Tổ chức hành chính
X
7
7
5
1
17
Phòng Kế hoạch tài chính
X
10
10
3
1
18
Phòng Quản trị - Thiết bị
X
7
7
21
1
19
Phòng CT Chính trị - Sinh viên
X
5
5
5
1
Ban Thanh tra giáo dục
X
2
2
2
Ban Thanh tra nhân dân      
1
VP. ĐTN, Hội sinh viên  
2
2
1
Ban thi đua
X
1
1
1
Ký túc xá Bách Khoa
X
5
5
2
20
Ban Thư viện - Xuất bản
X
30
21
10
1
Tổ giáo trình
X
1
1
3
Xưởng in      
3
21
Ban Quản lý mạng
X
9
9
3
BQLM chịu trách nhiệm
Ban giám hiệu
X
6
6
7
Văn phòng đảng ủy
X
1
1
1
Văn phòng công đoàn
X
1
1
1
TỔNG CỘNG
20

 

top