Ban QLM

BẢNG ĐỊNH MỨC PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC MẠNG

(Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 04 năm 2005
của Hiệu Trưởng trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM)

STT
Nội dung
Đv tính
Mức Phí
Nguồn Kinh phí
I. Kết nối mạng trường
1
Kết nối mạng máy tính Máy tính   BQLM nhận đăng ký của các đơn vị; thiết kế và dự toán, trình Ban Giám Hiệu duyệt chi theo từng quý trong năm.
2
Kết nối mạng điện thoại Điện thoại để bàn  
II. Đăng ký, duy trì trục chính mạng trường và các dịch vụ mạng trường
1
Đăng ký sử dụng dịch vụ mạng trường Máy tính, người dùng
0
 
2
Duy trì trục chính mạng máy tính trường Máy tính/Tháng
5000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
3
Duy trì trục chính mạng điện thoại trường Điện thoại/Tháng
5000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
4
Duy trì các dịch vụ mạng trường Người/năm
2000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
III. Bảo trì máy tính và thiết kế, cập nhật thông tin Website
1
Phụ cấp Quản Trị Mạng đơn vị Tháng
100.000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
2
Bảo trì máy tính cá nhân (1 --> 10 máy tính) Toàn bộ
100.000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
3
Bảo trì máy tính cá nhân từ máy tính 11 trở lên Máy tính/Tháng
5.000 đ
Từ nguồn kinh phí của nhà trường
4
Thiết kế Website đơn vị Trang
100.000 đ
Từ nguồn kinh phí của đơn vị

Ghi chú:

  1. Ban Quản Lý Mạng dự toán kinh phí duy trì mạng trường hàng năm theo định mức ở mục II.
  2. Các đơn vị ở bảng 1 dự toán kinh phí bảo trì máy tính và phụ cấp quản trị mạng đơn vị hàng năm theo định mức ở mục III.
  3. Các máy tính được xem xét bảo trì từ nguồn kinh phí trường ở các mục III.2, III.3 là các máy tính văn phòng của các đơn vị ở bảng 1 và các máy tính này được cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ văn phòng sử dụng; kinh phí bảo trì các máy tính ở các phòng thí nghiệm, phòng máy tính đã được lấy từ kinh phí thực tập PTN. Các máy tính của các đơn vị khác không được nhà trường cấp kinh phí bảo trì này.
top