Ban QLM

BẢNG ĐỊNH MỨC SỐ KẾT NỐI MẠNG CHO CÁC ĐƠN VỊ

(Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 04 năm 2005
của Hiệu Trưởng trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM)

STT
Nội dung
Số lượng điện thoại nội bộ
Số lượng kết nối mạng máy tính
Các Khoa và Trung Tâm có chức năng Đào Tạo
1
Ban Chủ Nhiệm Khoa, Trung Tâm 1điện thoại/người 01 kết nối mạng /người
2
Bộ Môn 1điện thoại/Bộ môn 02 kết nối mạng
3
Phòng Thí Nghiệm Cấp Khoa 1điện thoại/Phòng 02 kết nối mạng
4
Văn Phòng Khoa 1điện thoại 02 kết nối mạng
5
Giáo Vụ Khoa 1điện thoại 01 kết nối mạng
6
Văn Phòng Đoàn Thanh Niên 1điện thoại 01 kết nối mạng
7
Phòng Công Tác Sinh Viên (nếu có) 1điện thoại 01 kết nối mạng
8
Thư viện (nếu có) 1điện thoại 01 kết nối mạng
Các Phòng ban
1
Trưởng Phòng Ban 1điện thoại 01 kết nối mạng
2
Phó Phòng Ban 1điện thoại/người 01 kết nối mạng/người
3
Các Phòng làm việc 1điện thoại/Phòng 02 kết nối mạng/phòng
Các Trung Tâm    
1
Trưởng Trung Tâm 1điện thoại 01 kết nối mạng
2
Phó Trung Tâm 1điện thoại/người
3
Văn Phòng 1điện thoại

Ghi chú:

top