Ban QLM

BẢNG ĐỊNH MỨC CƯỚC
ĐIỆN THOẠI CÁC ĐƠN VỊ CẤP KHOA, PHÒNG BAN

(Ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHBK ngày 14 tháng 05 năm 2005
của Hiệu Trưởng trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM)

STT
Tên đơn vị
Định mức khoán (VNĐ)
1
Khoa Cơ khí
200.000
2
Khoa Kĩ thuật địa chất và dầu khí
135.000
3
Khoa Điện - Điện tử
200.000
4
Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính
135.000
5
Khoa Công nghệ hóa học
200.000
6
Khoa Quản lý công nghiệp
135.000
7
Khoa Kỹ thuật xây dựng
200.000
8
Khoa Kỹ thuật giao thông
135.000
9
Khoa Môi trường
135.000
10
Khoa Công nghệ vật liệu
135.000
11
Khoa Khoa học ứng dụng
135.000
12
Trung tâm BDKT & VH BK
135.000
13
TT  Đào tạo bảo dưỡng CN
135.000
14
Phòng Đào tạo
200.000
Tổ Đào tạo thường xuyên
300.000
15
Phòng KHCN-QHQT
400.000
16
Phòng Đào tạo sau đại học
270.000
17
Phòng Tổ chức hành chính
270.000
Tổ bảo vệ
135.000
18
Phòng Kế hoạch tài chính
270.000
19
Phòng Quản trị - Thiết bị
335.000
Tổ xe
51.000
20
Phòng CT Chính trị - Sinh viên
500.000
21
Ban Thanh tra giáo dục
51.000
22
VP Đoàn thanh niên
135.000
23
VP Hội sinh viên
135.000
24
Ký túc xá Bách Khoa
200.000
25
Ký túc xá Bách Khoa
135.000
26
Ban Quản lý mạng
135.000
27
Văn phòng đảng ủy
135.000
28
Văn phòng công đoàn
135.000
29
Tổ giáo trình
70.000
30
Trạm y tế
51.000
31
Ban quản lý dự án
135.000
21
Ban thanh tra nhân dân
51.000
TỔNG CỘNG
6.114.000

 

top