Ban QLM

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MẠNG HCMUT01 VỚI MacOS, iOS 10+

I. Thiết lập hồ sơ truy cập mạng

Bước 1: Kết nối Internet(qua 3G/4G hay HCMUT02) và tải tập tin Wifi profile HCMUT01.mobileconfig bằng Safari. MacOS/iOS sẽ nhận biết đây là một profile và khởi tạo các bước để cài đặt và kích hoạt profile này.

Bước 2: Chọn Continue khi được hỏi cài đặt profile này

Bước 3: Nhập vào thông tin tài khoản HCMUT và chọn Install

II. Truy cập mạng HCMUT01

Sau khi thiết lập như trên, bạn có thề truy cập mạng HCMUT01.

Nếu không có lỗi gì, xin chúc mừng bạn, bạn đã truy cập thành công mạng HCMUT01. Nếu có thông báo lỗi, bạn cần nhập lại đúng tên tài khoản HCMUT và mật khẩu của bạn.

top